Útmutatások az igazság keresői számára

KIRPAL SINGH

MIELŐTT AZ ÉLŐ MESTER (a Hangfolyam vagy Ige tudományának avatottja) beavatást ad, azt kéri a leendő beavatottaktól, hogy a következő útmutatásokat tartsák be.

 1. AZ ÖT FŐ ERÉNY- AMELYEK A SZELLEMISÉG SAROKKÖVÉT ALKOTJÁK - ÁPOLÁSA ÉS FEJLESZTÉSE
   Ezek a következõk:
  1. Ahimsa vagy nem ártás:
  minden élõ teremtmény és még inkább embertársaink iránt - gondolatban, szóban és cselekedetben egyaránt -, az utasítás ezért a következõ: "ne sérts meg emberi szívet, mert az Isten székhelye". Tiszteletben kell tartanunk mások érzéseit és figyelembe vennünk a magunkétól eltérõ nézeteket.
  2. Satayam vagy igazmondás:
  mivel Isten az igazság, minden foglalatosságunkban gyakorolnunk kell az igazságot. Ha az igazság minden szívben ott lakozik, annak az életben és a cselekedetekben is meg kell mutatkoznia. "Légy igaz magadhoz és eme igazságot kövesd - mint nappalt az éj -, így senkihez nem leszel hamis." Ennélfogva minden áron kerülnünk kell a hamisságot. Ez a közönséges arcátlan hazugságon kívül magába foglalja még az álszentséget és a becstelenséget, az igazság elhallgatását (suppressio veri) és a hamis eszmék terjesztését (suggestio falsi) is.
  3. Brahmcharya vagy erkölcsös élet:
  ez önmegtartóztatást jelent gondolatokban, szavakban és cselekedetekben egyaránt. Nem vethetünk másokra sóvár pillantásokat, sem tisztátalan gondolatokat nem dédelgethetünk belül, mert "a tisztaság élet, a nemiség halál". Ha az örök élet ösvényét akarjuk járni, mind kívül, mind belül erkölcsösnek és tisztának kell lennünk.
  4. Prem vagy szeretet:
  minden élõ teremtmény és még inkább minden emberi lény iránt. Ne gyûlöljünk senkit se. Az egész teremtés Isten keze munkája, ezért szeretnünk és tisztelnünk kell. "Aki nem ismeri a szeretetet, nem ismerheti meg Istent.
  5. Nishkam seva vagy önzetlen szolgálat:
  minden szenvedõ vagy bajba jutott élõ teremtmény megsegítésére. Ha a test egyik tagját kínozzák, a többi tag sem nyugodhatik. Az "önmagunknál elõbbrevaló szolgálat" legyen ezért vezérfonalunk az életben.
 2. A HÁROM TISZTASÁG GYAKORLÁSA - A TÁPLÁLKOZÁSBAN, MEGÉLHETÉSBEN ÉS ÉLETMÓDBAN
  1. Ahar vagy étkezés:
  amit megeszünk, az fogja alkotni a testet és a tudatot. Az "ép testben ép lélek (tudat)" jól ismert mondás. Egyikben sem lesz részünk, ha táplálkozásunk egészségtelen. A friss (vagy szárított) zöldségekbõl és gyümölcsökbõl, gabonákból és tejtermékekbõl (úgymint tej, tej szín, vaj, sajt, joghurt stb.) álló, szigorúan vegetáriánus étkezés nélkülözhetetlen az igazság minden keresõje számára. Feltétlenül el kell kerülni tehát a hús, húsleves, hal, szárnyas, egyaránt a megtermékenyített és megtermékenyítetlen tojás vagy bármi más étel fogyasztását, amely ezeket valailyen formában vagy mértékben tartalmazza. Minden cselekvés következménnyel jár, s mivel a húsevés új karmákat vonz, ez segíti mozgásban tartani a karmikus kereket, hiszen azt kell learatnunk, amit vetettünk. Nem lehetnek rózsáink, ha töviseket vetünk.
    A fenti tiltások ugyanúgy vonatkoznak mindenféle alkoholtartalmú italra, nyugtató, mámorító és kábítószerre, mivel azok tudatosságunkat tompítják és kórossá tesznek minket.
    "A test az élõ Isten temploma", tehát lelkiismeretesen tisztán kell tartani. Ezért legkevesebb három vagy hat hónapig ki kell próbálnia a pályázónak a vegetáriánus étrendet, hogy bizonyítsa, képes betartani azt, ha már az ösvényen jár.
  2. Vihar vagy megélhetés:
  az étkezéssel szoros összefüggésben állnak a megélhetés eszközei. A szellemiségben nincsen "rövidebb út". A cél itt nem szentesíti az eszközt, mint ahogy erre más területen lehetõség nyílik. A megélhetés biz'tosítására igénybevett nemtelen eszközök megfertõzik az egyén étkezését, magát az élet forrását. Így a homlokunk verejtékével szerzett becsületes megélhetés alapvetõ követelmény ezen az úton. Az élet növényét tiszta vízzel kell öntözni, hogy erõs és egészséges legyen, alkalmas eszköz a szellemiség virágzása számára.
  3. Achar vagy életmód:
  a fenti megjegyzések az egyén életmódjára ugyanúgy érvényesek. Minden gondolat, minden szó és minden cselekedet - jó vagy rossz - a tudaton maradandó nyomot hagy, és el kell velük számolni. Innen a helyes gondolatok, a helyes törekvések és a helyes életmód szükségessége, amelyek a szellemiség fiatal fája körüli sövényt alkotják. Ennek részleteivel a fent kifejtett öt erény alatt már foglalkoztunk.
 3. SATSANG VAGY AZ IGAZSÁGGAL VALÓ KAPCSOLAT


    Az élõ Mester vezetése kiemelkedõ fontosságú. A Mester valóban Mester az élet mindhárom szakaszában: Guru, vagyis Mester a fizikai síkon, örömünket és bánatunkat megosztva földi dolgainkban együttérzõen vezet minket, és mindenekfölött szellemi iránymutatással szolgál; Guru Dev, vagyis a Mester Sugárzó Fényalakja, amely az asztrális és kauzális régiókból segíti a lelket minden síkon a meditáció alatt; és Satguru, vagyis az Igazság Mestere, illetve maga az igazság a túlvilágon.
    A satsangok vagy szellemi összejövetelek látogatásának fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Az elmélet mindig megelõzi a gyakorlatot. A Mester tanítását minden vonatkozásában tisztán értenünk kell a szellemi gyakorlás megkezdése elõtt. A Mester mindennek összessége és végsõ célja a szellemi ösvényen. Nem kér tõlünk vak hitet, noha az induláshoz a cél érdekében szükség van ideiglenesen elõ vételezett hitre. Azt hangsúlyozza, "egy szavát se hidd el a Mesternek, ha magad nem látod a valóságot" vagy legalábbis valamilyen tapasztalásod nincs róla.

 4. SZELLEMISÉG


    Ez a szeretet, fegyelem és önuralom ösvénye. A beavatás alkalmával kapott kezdeti szellemi tapasztalat után a többi - a Mester utasításai alapján - a könyörtelenül rendszeres gyakorláson múlik. A teljes komolysággal, alázattal és szeretõ hittel való napi gyakorlás az a szegletkõ, melyre mind egyik tanítvány életének épülnie kell, hogy az ösvényen elõrehaladjon. A Mester iránti szeretet ugyanis magában foglalja a parancsai iránt tanúsított engedelmességet.

 5. MINDEN SZIMBOLIZMUSTÓLÉS SZERTARTÁSTÓL VALÓ TARTÓZKODÁS


    A vallási gyakorlatok, szertartások és rítusok, böjtök és virrasztások, illetve zarándoklatok tartása, valamint légzõgyakorlatok végzése mind csupán kezdõ lépései annak, hogy bennünk az Istenhez fordulás vagy a vele való találkozás vágyát megteremtsék. Ezeknek úgy vesszük leginkább hasznát, ha visszahelyeznek minket az Istenhez vezetõ útra, amely nem más, mint az Ige vagy Hangfolyam tudománya, s ez azonos és egyetlen az egész emberiség számára. A kezdeti lépésekben e tudomány hívének nem szükséges elmerülnie. Röviden: a fizikai világ birodalmához tartozik minden cselekedet, ami fizikai munkát tételez fel, míg nekünk a test és a testi tudatosság fölé kell emelkednünk, hogy az Isteni Kútfõ elsõdleges megnyilvánulásaival, a Fénnyel és a Hanggal kapcsolatba kerülhessünk. Istenhez nem imádkozhatsz a kezeddel. "Isten lélek, és csak lélekben imádható."

 6. AZ ÉLETMÓD ÉS ELÕREHALADÁS LEJEGYZÉSE


    Az életmód szigorú és részrehajlás nélküli napi lejegyzése Isten minden keresõjétõl megkívántatik, hogy megtalálva gyengeségeiket, azokat egytõl egyig kigyomlálhassák; illetve hogy az Ösvényen való elõmenetelüket, az útközben felmerülõ különbözõ nehézségeket és hiányosságokat megfigyelhessék. Az ily módon vezetett napló további útmutatás érdekében négyhavonta a Mesternek elküldendõ. Napló céljául szolgáló formanyomtatványok rendelkezésre állnak, és kaphatók a legközelebbi központban.

 7. A BEAVATÁS IRÁNTI KÉRELEM


    A szellemi tudomány minden igaz keresõje - aki a fent említetteket, illetve a három- vagy hathónapos elõzetes étkezési megtartóztatást be tudja tartani - kérheti a legközelebbi képviselõt, hogy beavatásért a Mesterhez ajánlást nyújtson be. A beavatás helyét és idejét minden esetben a képviselõ közli.

 8. RUHANI SATSANG VAGY A MESTEREK ÖSVÉNYE


    Az élõ Mesterek tudománya a legõsibb és legtökéletesebb tudomány, amit a világ valaha is látott. A legtermészetesebb, a legkönnyebben követhetõ, és kortól függetlenül minden ember számára gyakorolható. Házas élet, hivatás, társadalmi rang és meggyõzõdés, szociális és vallási hit, szegénység vagy írástudatlanság stb. nem jelentenek akadályt. Ez a lélek belsõ tudománya, és a léleknek az Összlélekre való rákapcsolásából áll. Olyan szellemi beavatott segítségével történik, aki a para vidya vagy a túlvilág tudományának elméletében és gyakorlatában egyaránt jól képzett, és képes mindjárt az elsõ alkalommal közvetlen szellemi tapasztalást nyújtani. Semmit ne fogadjunk el vakhitbõl vagy rábeszélés alapján. El kell hagyni minden csodatételt, hitgyógyítást, pszichikus jelenséget, jövendõmondást, akasha feljegyzést és világi vágyat; mert ezek valódi akadályokat jelentenek az ösvényen. A belsõ elõremenetelre õrizendõ meg minden erõ.

  Elõbb Isten országát keresd, és minden néked adatik majd.


    Ez a legmagasztosabb igazság, melyet bölcsek és látnokok oly régtõl, a teremtés napja óta tanítanak. Ez változhatatlan és így is fog maradni. Isten, Isten útja és az Istenember sohasem változnak, és örökké megmaradnak.